Associação de Educação de Jovens e Adultos de Nampula

Socio do proxecto

A Asociación de Educación para Xuventude e Adultos de Nampula é unha ONG con sede en Nampula (Mozambique) co obxectivo de proporcionar alfabetización e educación ambiental na súa rexión. ASEJANA – Asociación de Educación de Mozas e Adultos foi creada para axudar a acelerar o logro dos ODS – Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, dentro dunha rexión con moitas necesidades urxentes a nivel humanitario. Os obxectivos de ASEJANA son:

  1. Desenvolver investigacións no campo da educación ambiental, educación e alfabetización nutricional e educación integral de mocidade e adultos.
  2. Desenvolver proxectos comunitarios.
  3. Promover a educación ambienta.
  4. Promover a educación nutriciona.
  5. Capacitar facilitadores dos Círculos de Aprendizaxe Comunitarios.
  6. Producir material diferente para a aprendizaxe integrada e a orientación operativa dentro do alcance dos seus obxectivos.
  7. Proporcionar programas integrados de alfabetización e educación para mocidade e adultos.

Atendendo á realidade de Mozambique, os obxectivos de ASEJANA están estratexicamente estruturados en 3 ángulos andragóxicos:

\

Ángulo 1: Alfabetización e educación integrada de mocidade e adultos.

\

Ángulo 2: Educación ambiental orientada ao coñecemento, actitudes e comportamentos ambientais desde unha perspectiva transversal e holística.

\

Ángulo 3: Acceso aos alimentos desde unha perspectiva nutricional tendo en conta o impacto directo do cambio climático nas súas vidas, especialmente na produción de alimentos e a antiga práctica do lume, entre outros aspectos ambientalmente deplorables e boas prácticas ambientais locais.

No seu proceso de intervención, ASEJANA utiliza un ENFOQUE INTEGRADO, o que significa que reúne os compoñentes funcionais da aprendizaxe, as mellores prácticas e experiencias comunitarias, temas de actualidade e proxectos comunitarios.

Actualmente está a traballar no Proxecto de Alfabetización Ambiental en Linguas Maternas (PALMA), e en casos específicos de problemas ambientais como seca, inundacións, incendios, deforestación, defecación ao aire libre, construción non resiliente de vivendas, erosión, saneamento do ambiente e contaminación da auga e o aire, será metodolóxica. Estes temas temas abordaranse nos manuais de aprendizaxe e nos folletos que se prepararán no ámbito de PALMA. ASEJANA traballa en estreita colaboración coas comunidades e institucións locais da rexión, unindo esforzos para producir un impacto significante na vida da mocidade e dos adultos.